چهارشنبه 15 مهر‌ماه سال 1388
پاییز

روزهای نخستین پاییز من را به یاد گذر شتابان عمر می اندازد. وقتی عکسهای آلبومم را نگاه می کنم غمی بزرگ بر دلم می نشیند. زندگی چه زود می گذرد. تا به خود بیاییم به اخر خط رسیده ایم.